Pribinova Nitrawa 2019

Úžasná akcia na Nitrianskom hrade a v jeho okolí, ktorej sa naša lukostrelecká skupina Aquilas, ako člen organizujúceho kmeňového zväzu
Borivoj, zúčastnila po prvý krát. Okrem iného sme pripravili divácky veľmi zaujímavý lukostrelecký turnaj a zúčastnili sa živého šachu.